วัน-เวลาทำการ จันทร์ -ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 - 16.30 น.

โครงสร้างศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

โครงสร้างศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

โครงสร้างบุคลากร อำนาจหน้าที่ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

โครงสร้างบุคลาการศูนย์
อำนาจหน้าที่ของศูนย์
เขตพื้นที่รับผิดชอบของสถาบันในเขต13