วัน-เวลาทำการ จันทร์ -ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 - 16.30 น.

โครงสร้างศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

โครงสร้างศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

โครงสร้างบุคลากร อำนาจหน้าที่ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 - นายไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์
 

นายไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

โทร. 02 126 6243

โครงสร้างบุคลาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
อำนาจหน้าที่ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13