วัน-เวลาทำการ จันทร์ -ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 - 16.30 น.

 รายการข้อมูล  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 13  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้บริการ Biofeedback โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 13  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 13 จำแนกตามโซนพื้นที่  ดาวน์โหลด
  รายชื่อหน่วยงานและจำนวนบุคลกรที่เข้ารับการอบรม แนวทางการดูแลจิตใจในสถานการณ์วิกฤตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 13  ดาวน์โหลด
  รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินงาน ตามหลักสูตรสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 13  ดาวน์โหลด
  รายชื่อโรงเรียนที่เข้าใช้งานระบบ School Health Hero เขตสุขภาพที่ 13  ดาวน์โหลด
  รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ (กพด.) เขตสุขภาพที่ 13  ดาวน์โหลด
  รายการสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต วัยสูงอายุ ที่มีบริการจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 13  ดาวน์โหลด