วัน-เวลาทำการ จันทร์ -ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 - 16.30 น.

เกี่ยวกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

story
ประวัติความเป็นมา
         ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เป็นหน่วยงานระดับกองที่ขึ้นตรงต่อกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขตามคำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ 039/2542 ลงวันที่ 18 มกราคม 2542 ซึ่งตั้งขึ้นเป็นการภายในมีฐานะเทียบเท่า กอง
         ต่อมาในปีพ.ศ. 2545 รัฐบาลได้มีนโยบายปฏิรูประบบราชการและให้ทุกส่วนราชการดำเนินการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่่ยนเเปลงและตอบสนองความต้องการของประชาชน
         เมื่อพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกาศใช้ กรมสุขภาพสุขภาพจิตจึงได้ปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 119 ตอนที่ 103ก วันที่ 9 ตุลาคม 2545 หน้า 73-78 ให้กรมสุขภาพจิต มีหน่วนงานภายใต้ชื่อ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในศูนย์สุขภาพจิตจำนวน 1 ฝ่าย 1 กลุ่มงาน คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต
         ในปัจจุบันจึงมีศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ที่เพิ่มขึ้นมา สำหรับการแบ่งส่วนราชการภายในศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ให้เป็น 1 ฝ่าย 1 กลุ่มงานคือ ฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิตเช่นเดียวกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 โดยกรมสุขภาพจิตมอบหมายให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 มีบทบาทภารกิจในด้านการส่งเสริม ป้องกันและพัฒนางานด้านสุขภาพจิตชุมชนให้กับเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ซึ่งมีพื้นที่่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร

เอกสารการจัดตั้งศูนย์
เอกสารแจ้งย้ายที่ทำการศูนย์
story
วิสัยทัศน์
"เพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดี มีความสุข"
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ

พันธกิจ
  1. • ศึกษา/ วิเคราะห์/ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ
  2. • พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อชี้นำและร่วมกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ
  3. • สนับสนุนการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครอบคลุมทุกระดับ
  4. • สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
ค่านิยมองค์กร

ค่านิยม กระทรวงสาธารณสุข
MOPH
M : Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิด พูดอย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)
O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People Centered Approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน
H : Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ รับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ช่วยแก้ปัญหาในยามคับขัน


ค่านิยม กรมสุขภาพจิต
MENTAL
M : Mild (Service Mind, Public Mind) มีจิตใจพร้อมให้บริการและมีจิตสาธารณะในการ
E : Efficiency, Effectiveness, Equity ทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีเสมอภาค
N : Network พัฒนาเครือข่าย ประสานความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับเครือข่าย ด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง
T : Teamwork การทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี การผนึกสายสัมพันธ์ การประสานใจ และกาย
A : Accountability ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้
L : Learning (Personal, Team, Organization) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของบุคลากร ทีมงานและองค์กร
รายละเอียดเพิ่มเติม


ค่านิยม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
FUNS
Forward Unity for professional Networking and governance System
รวมพลังคนรุ่นใหม่
ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
เชี่ยวชาญสร้างเครือข่าย
โปร่งใสด้วยธรรมาภิบาล