วัน-เวลาทำการ จันทร์ -ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 - 16.30 น.

การสำรวจความพึงพอใจต่องานบริการของหน่วยงาน

      สำหรับเครือข่ายในและนอกระบบสาธารณสุข      

http://satsurvey.dmh.go.th/app.quiz-cdmh-net.14658.html
      สำหรับประชาชน      

http://satsurvey.dmh.go.th/app.quiz-cdmh-pt.14658.html