ลำดับ  ชื่อเอกสาร
 1  รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
 2  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(ครั้งที่ 1) รอบ 6 เดือน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564
 3  ค่าทำงานล่วงเวลา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564
 4  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564
 5  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564
 6  ค่าพตส ประกันสังคม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564
 7  ค่าเช่ารถยนต์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564
 8  ค่าน้ำมัน ค่าวัสดุต่างๆ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564
 9  ค่าสาธารณูปโภค ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564
 10  ค่าใช้จ่ายจัดประชุมเรื่องก่อสร้างศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564
 11  ค่าใช้จ่ายก่อสร้างอาคาร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564
 12  โครงการพัฒนาบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564
 13  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564