ลำดับ  ชื่อเอกสาร  วันจัดโครงการ
 1  สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ปีงบประมาณ 2565  15-17 ธ.ค. 2564
 2  สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษา ในการใช้ School HealthHERO รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2565  22 ธ.ค. 2564
 3  สรุปโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตฯ หลังจากเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 ปีงบประมาณ 2565  22 ธ.ค. 2564
 4  สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษา สังกัดสพฐ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2565  13 ม.ค. 2565
 5  สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษา สังกัดสพฐ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2565  14 ม.ค. 2565
 6  สรุปโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน รร.วัดปลูกศรัทธา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565  15 ม.ค. 2565
 7  สรุปโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน รร.ศิริวังวิทยาคาร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565  16 ม.ค. 2565
 8  สรุปโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน รร.สามแยกคลองหลอแหล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565  16 ม.ค. 2565
 9  สรุปโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน รร.วัดปลูกศรัทธา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565  5 ก.พ.2565
 10  สรุปโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน รร.สามแยกคลองหลอแหล ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565  6 ก.พ.2565
 11  สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชน เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตฯ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2565  10-11 ก.พ.2565
 12  สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2565  15 ก.พ. 2565
 13  สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2565  17 ก.พ. 2565
 14  สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2565  18 ก.พ. 2565
 15  สรุปโครงการผลิตสมุดสนับสนุนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตฯ ปีงบประมาณ 2565  ก.พ.-เม.ย.2565