ขั้นตอนที่  ชื่อเอกสาร
 ขั้นตอนที่ 1  1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
   1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 ขั้นตอนที่ 2  2.1 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
   2.2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
   2.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 ขั้นตอนที่ 3  3.1 การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
   3.2 ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
   3.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
   3.4 การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567