ลำดับ  หน่วยงาน  ชื่องานบริการ  Link ในการให้บริการ
 121  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  รายงานปริมาณควันเสีย  คลิ๊กลิ้งค์
 122  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  รายงานข้อมูลการปล่อยและย้ายมลพิษ  คลิ๊กลิ้งค์
 123  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  รายงานข้อมูลกัมมันตรังสี  คลิ๊กลิ้งค์
 124  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  รายงานข้อมูลเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน  คลิ๊กลิ้งค์
 125  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  คลิ๊กลิ้งค์
 126  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  นำเข้าพลาสติก  คลิ๊กลิ้งค์
 127  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครอง (วอ./อก.7)  คลิ๊กลิ้งค์
 128  กรมวิชาการเกษตร  ขอใบอนุญาตนำเข้าพืช (NSW)  คลิ๊กลิ้งค์
 129  กรมวิชาการเกษตร  ขอใบอนุญาตนำเข้าสารเคมี  (NSW)  คลิ๊กลิ้งค์
 130  กรมวิชาการเกษตร  ขอใบอนุญาตพืช/ซากพืชอนุรักษ์  คลิ๊กลิ้งค์
 131  กรมวิชาการเกษตร  ขอใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย  (NSW)  คลิ๊กลิ้งค์
 132  กรมวิชาการเกษตร  ใบรับรองพืช GMOs  คลิ๊กลิ้งค์
 133  กรมวิชาการเกษตร  ขอหนังสือรับรองเมล็ดพันธุ์ควบคุม  คลิ๊กลิ้งค์
 134  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus)  คลิ๊กลิ้งค์
 135  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ยื่นขอรับรองห้องปฏิบัติการ  คลิ๊กลิ้งค์