ลำดับ  หน่วยงาน  ชื่องานบริการ  Link ในการให้บริการ
 106  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  หนังสือรับรองนิติบุคคล  คลิ๊กลิ้งค์
 107  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  นำส่งงบการเงิน (e-Filing)  คลิ๊กลิ้งค์
 108  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ  คลิ๊กลิ้งค์
 109  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ระบบงานผู้ทำบัญชี  คลิ๊กลิ้งค์
 110  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  การอนุญาตทางบัญชี  คลิ๊กลิ้งค์
 111  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่  คลิ๊กลิ้งค์
 112  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของธุรกิจต่างด้าว  คลิ๊กลิ้งค์
 113  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  รับรองเอกสารสมาคมและหอการค้า  คลิ๊กลิ้งค์
 114  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  รับรองสำเนาเอกสารกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศ  คลิ๊กลิ้งค์
 115  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  หนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ  คลิ๊กลิ้งค์
 116  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ต่ออายุใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน  คลิ๊กลิ้งค์
 117  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  รับรองความรู้ความสามารถ  คลิ๊กลิ้งค์
 118  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ  คลิ๊กลิ้งค์
 119  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ขอเป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถ  คลิ๊กลิ้งค์
 120  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  จดทะเบียนเครื่องจักร  คลิ๊กลิ้งค์