ลำดับ  หน่วยงาน  ชื่องานบริการ  Link ในการให้บริการ
 76  กรมประมง  ออกหนังสือรับรองปลาป่น  คลิ๊กลิ้งค์
 77  กรมประมง  หนังสือคนประจำเรือ  คลิ๊กลิ้งค์
 78  กรมประมง  หนังสือคนประจำเรือเฉพาะกิจ  คลิ๊กลิ้งค์
 79  กรมปศุสัตว์  แจ้งโรคระบาดสัตว์  คลิ๊กลิ้งค์
 80  กรมปศุสัตว์  ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ในไทย  คลิ๊กลิ้งค์
 81  กรมปศุสัตว์  ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ไปต่างประเทศ  คลิ๊กลิ้งค์
 82  กรมปศุสัตว์  ใบอนุญาตขายสัตว์/ซากสัตว์  คลิ๊กลิ้งค์
 83  กรมปศุสัตว์  ขอหนังสือรับรองซากสัตว์  คลิ๊กลิ้งค์
 84  กรมปศุสัตว์  ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสุกร  คลิ๊กลิ้งค์
 85  กรมปศุสัตว์  ตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ  คลิ๊กลิ้งค์
 86  กรมปศุสัตว์  โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม  คลิ๊กลิ้งค์
 87  กรมปศุสัตว์  ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ในไทย ในเขตควบคุมโรค  คลิ๊กลิ้งค์
 88  กรมปศุสัตว์  ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ในไทย สำหรับผู้ประกอบการ EPP  คลิ๊กลิ้งค์
 89  กรมปศุสัตว์  ขอเคลื่อนย้ายไข่ออนไลน์  คลิ๊กลิ้งค์
 90  กรมปศุสัตว์  ขอหนังสืออนุมัติแผนการเปิดคลินิกสัตว์  คลิ๊กลิ้งค์