ลำดับ  หน่วยงาน  ชื่องานบริการ  Link ในการให้บริการ
 61  กรมธุรกิจพลังงาน  บริการข้อมูลปริมาณน้ำมันคงเหลือ  คลิ๊กลิ้งค์
 62  กรมธุรกิจพลังงาน  ขอความเห็นชอบค้าน้ำมันเชื้อเพลิง   คลิ๊กลิ้งค์
 63  กรมธุรกิจพลังงาน  ขอนำเข้า ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง  คลิ๊กลิ้งค์
 64  กรมบังคับคดี  จองคิวนัดล่วงหน้าบังคับคดีแพ่ง  คลิ๊กลิ้งค์
 65  กรมบังคับคดี  ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  คลิ๊กลิ้งค์
 66  กรมบังคับคดี  ติดตามสถานะคดี  คลิ๊กลิ้งค์
 67  กรมบังคับคดี  ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลาย  คลิ๊กลิ้งค์
 68  กรมบัญชีกลาง  ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ  คลิ๊กลิ้งค์
 69  กรมบัญชีกลาง  ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ  คลิ๊กลิ้งค์
 70  กรมประมง  ใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ  คลิ๊กลิ้งค์
 71  กรมประมง  ควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ  คลิ๊กลิ้งค์
 72  กรมประมง  ระบบเครือข่ายข้อมูลเรือประมง  คลิ๊กลิ้งค์
 73  กรมประมง  ใบรับรองจับสัตว์น้ำ  คลิ๊กลิ้งค์
 74  กรมประมง  ใบรับรองแปรรูปสัตว์น้ำ  คลิ๊กลิ้งค์
 75  กรมประมง  หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ  คลิ๊กลิ้งค์