ลำดับ  หน่วยงาน  ชื่องานบริการ  Link ในการให้บริการ
 31  กรมการจัดหางาน  แจ้งเดินทางกลับของแรงงาน (RE-ENTRY)  คลิ๊กลิ้งค์
 32  กรมการจัดหางาน  ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน  คลิ๊กลิ้งค์
 33  กรมการจัดหางาน  ขออนุญาตส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ  คลิ๊กลิ้งค์
 34  กรมการท่องเที่ยว  ขึ้นทะเบียนไกด์  คลิ๊กลิ้งค์
 35  กรมการท่องเที่ยว  ขอเปิดธุรกิจนำเที่ยว (บุคคลธรรมดา)  คลิ๊กลิ้งค์
 36  กรมการท่องเที่ยว  ต่อใบอนุญาตบริษัททัวร์ (บุคคลธรรมดา)  คลิ๊กลิ้งค์
 38  กรมการท่องเที่ยว  ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว  คลิ๊กลิ้งค์
 39  กรมการท่องเที่ยว  ต่อใบอนุญาตบริษัททัวร์ (นิติบุคคล)  คลิ๊กลิ้งค์
 24  กรมการค้าภายใน  ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ค้าข้าว  คลิ๊กลิ้งค์
 40  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  การขอรับสิทธ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร  คลิ๊กลิ้งค์
 41  กรมควบคุมโรค  ขอใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค  คลิ๊กลิ้งค์
 42  กรมเจ้าท่า  ขอประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ  คลิ๊กลิ้งค์
 43  กรมเจ้าท่า  ขอหนังสือคนประจำเรือ  คลิ๊กลิ้งค์
 44  กรมเจ้าท่า  ใบทะเบียนเรือ  คลิ๊กลิ้งค์
 45  กรมเจ้าท่า  ขอตรวจเรือ  คลิ๊กลิ้งค์