ลำดับ  หน่วยงาน  ชื่องานบริการ  Link ในการให้บริการ
 16  กรมการค้าภายใน  ขอนำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากร  คลิ๊กลิ้งค์
 17  กรมการค้าภายใน  ขอใบขนย้ายสินค้าควบคุม (กระเทียม)  คลิ๊กลิ้งค์
 18  กรมการค้าภายใน  ขอใบขนย้ายสินค้าควบคุม (ข้าวเปลือก ข้าวสาร)  คลิ๊กลิ้งค์
 19  กรมการค้าภายใน  ขอใบขนย้ายสินค้าควบคุม (น้ำมันปาล์ม)  คลิ๊กลิ้งค์
 20  กรมการค้าภายใน  ขอใบขนย้ายสินค้าควบคุม (มัน)  คลิ๊กลิ้งค์
 21  กรมการค้าภายใน  ขอใบขนย้ายสินค้าควบคุม (ข้าวโพดเลื้ยงสัตว์)  คลิ๊กลิ้งค์
 22  กรมการค้าภายใน  ขออนุญาตเป็นผู้ค้าข้าว  คลิ๊กลิ้งค์
 23  กรมการค้าภายใน  ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ค้าข้าว  คลิ๊กลิ้งค์
 24  กรมการค้าภายใน  ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ค้าข้าว  คลิ๊กลิ้งค์
 25  กรมการค้าภายใน  ขอยกเลิกเป็นผู้ค้าข้าว  คลิ๊กลิ้งค์
 26  กรมการค้าภายใน  ขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ค้าข้าว  คลิ๊กลิ้งค์
 27  กรมการค้าภายใน  ส่งรายงานการค้าข้าวประจำเดือน  คลิ๊กลิ้งค์
 28  กรมการค้าภายใน  ส่งรายงานการค้าน้ำมันปาล์ม  คลิ๊กลิ้งค์
 29  กรมการจัดหางาน  ลงทะเบียนคนหางานในต่างประเทศ  คลิ๊กลิ้งค์
 30  กรมการจัดหางาน  ขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว  คลิ๊กลิ้งค์