ลำดับ  หน่วยงาน  ชื่องานบริการ  Link ในการให้บริการ
 211  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ประมาณการค่าไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด  คลิ๊กลิ้งค์
 212  ธนาคารกรุงไทย  งานบริการ KTB netbank  คลิ๊กลิ้งค์
 213  ธนาคารกรุงไทย  ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Krungthai E-Tax Certification)  คลิ๊กลิ้งค์
 214  ธนาคารออมสิน  ออมสิน internet banking  คลิ๊กลิ้งค์
 215  ธนาคารออมสิน  ออมสิน Mobile banking   คลิ๊กลิ้งค์
 216  ธนาคารออมสิน  ออมสิน Coporate Internet Banking  คลิ๊กลิ้งค์
 217  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  บริการออนไลน์ TOT  คลิ๊กลิ้งค์
 218  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ขอผลสอบ O-net GAT PAT  คลิ๊กลิ้งค์
 219  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ขอตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์  คลิ๊กลิ้งค์
 220  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ขอรับศพ  คลิ๊กลิ้งค์
 221  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  บริการสอบเทียบมาตรวิทยา  คลิ๊กลิ้งค์
 222  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ สมบัติของวัสดุ  คลิ๊กลิ้งค์
 223  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ทดสอบผลิตภัณฑ์  คลิ๊กลิ้งค์
 224  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  สอบเทียบเครื่องมือ  คลิ๊กลิ้งค์
 225  สถาบันอนุญาโตตุลาการ  ยื่นคำเสนอข้อพิพาท  คลิ๊กลิ้งค์