ลำดับ  หน่วยงาน  ชื่องานบริการ  Link ในการให้บริการ
 196  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขอเพิ่มตำแหน่งกรรมการให้ช่างฝีมือต่างด้าว  คลิ๊กลิ้งค์
 197  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ประทับตรา visa ของคนอยู่ชั่วคราว  คลิ๊กลิ้งค์
 198  การประปานครหลวง  ชำระค่าน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ  คลิ๊กลิ้งค์
 199  การประปานครหลวง  บริการผู้ใช้กลุ่มธุรกิจการประปานครหลวง  คลิ๊กลิ้งค์
 200  การประปานครหลวง  ติดตั้งประปา ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ  คลิ๊กลิ้งค์
 201  การประปาส่วนภูมิภาค  ชำระค่าน้ำ ในเขตต่างจังหวัด  คลิ๊กลิ้งค์
 202  การประปาส่วนภูมิภาค  แจ้งชำระค่าติดตั้งมาตร ในเขตต่างจังหวัด  คลิ๊กลิ้งค์
 203  การประปาส่วนภูมิภาค  ขอใช้นำประปา ในเขตต่างจังหวัด  คลิ๊กลิ้งค์
 204  การประปาส่วนภูมิภาค  ตรวจสอบค่าน้ำ ในเขตต่างจังหวัด  คลิ๊กลิ้งค์
 205  การไฟฟ้านครหลวง  ขอใช้ไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ  คลิ๊กลิ้งค์
 206  การไฟฟ้านครหลวง  ชำระค่าไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ  คลิ๊กลิ้งค์
 207  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ตรวจสอบประวัติใช้ไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด  คลิ๊กลิ้งค์
 208  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ขอทดสอบหม้อแปลง ในเขตต่างจังหวัด  คลิ๊กลิ้งค์
 209  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ชำระค่าไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด  คลิ๊กลิ้งค์
 210  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ขอใช้ไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด  คลิ๊กลิ้งค์