ลำดับ  หน่วยงาน  ชื่องานบริการ  Link ในการให้บริการ
 181  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขอใบรับรอง ตาม ม. 32 ทวิ  คลิ๊กลิ้งค์
 182  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  แจ้งเริ่มประกอบอุตสาหกรรม  คลิ๊กลิ้งค์
 183  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมต่อขยาย  คลิ๊กลิ้งค์
 184  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ต่ออายุการขอใช้ที่ดินในการนิคมฯ  คลิ๊กลิ้งค์
 185  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขอนำเข้าวัตถุดิบในเขตเสรี  คลิ๊กลิ้งค์
 186  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขอนำของเข้าในเขตเสรีเพื่อส่งออก  คลิ๊กลิ้งค์
 187  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขอยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ  คลิ๊กลิ้งค์
 188  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขอยกเว้นภาษีเครื่องจักรในประเทศ  คลิ๊กลิ้งค์
 189  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  การขอนำของออกจากเขตเสรี  คลิ๊กลิ้งค์
 190  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขอยกเลิกสิทธิด้านภาษี  คลิ๊กลิ้งค์
 191  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมฯ นิติบุคคลต่างด้าว  คลิ๊กลิ้งค์
 192  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเขตที่พักอาศัย และพาณิชย์นิติบุคคลต่างด้าว  คลิ๊กลิ้งค์
 193  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขอรับรองเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม นิติบุคคลไทย  คลิ๊กลิ้งค์
 194  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขอนำเข้าช่างฝีมือต่างด้าว และครอบครัว  คลิ๊กลิ้งค์
 195  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  การเพิ่มตำแหน่งให้ช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการต่างด้าว  คลิ๊กลิ้งค์