ลำดับ  หน่วยงาน  ชื่องานบริการ  Link ในการให้บริการ
 166  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  คำร้องทั่วไปหรือคำร้องเกี่ยวกับสิทธิ์ได้รับเงิน  คลิ๊กลิ้งค์
 167  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จดทะเบียน/ต่ออายุที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์  คลิ๊กลิ้งค์
 168  กรมสุขภาพจิต  จองคิวพบแพทย์  คลิ๊กลิ้งค์
 169  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ขอนำเข้าส่งออกแร่  คลิ๊กลิ้งค์
 170  กรมอุตุนิยมวิทยา  ขอใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  คลิ๊กลิ้งค์
 171  กระทรวงการคลัง  ระบบขอรับบริการด้านภาษี (3 กรมภาษี)   คลิ๊กลิ้งค์
 172  กระทรวงคมนาคม  ส่งข้อมูลขออุทธรณ์เงินทดแทน  คลิ๊กลิ้งค์
 173  กระทรวงยุติธรรม  ขึ้นทะเบียนเป็นนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์  คลิ๊กลิ้งค์
 174  กระทรวงยุติธรรม  ต่ออายุบัตรนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์  คลิ๊กลิ้งค์
 175  การเคหะแห่งชาติ  แจ้งความต้องการที่อยู่อาศัย  คลิ๊กลิ้งค์
 176  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขอใช้ที่ดินประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  คลิ๊กลิ้งค์
 177  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขอใช้ที่ดิน กนอ.01/3  คลิ๊กลิ้งค์
 178  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  คลิ๊กลิ้งค์
 179  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม ม. 39 ทวิ  คลิ๊กลิ้งค์
 180  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขอรับการตรวจสอบการก่อสร้าง  คลิ๊กลิ้งค์