ลำดับ  หน่วยงาน  ชื่องานบริการ  Link ในการให้บริการ
 151  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ขออนุมัติแผนจัดตั้งสถานพยาบาลไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  คลิ๊กลิ้งค์
 152  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ขอรับรองหลักสูตรด้านบริการเพื่อสุขภาพ  คลิ๊กลิ้งค์
 153  กรมสรรพสามิต  ขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านอินเทอร์เน็ต  คลิ๊กลิ้งค์
 154  กรมสรรพสามิต  ยื่นเสียภาษีสรรพสามิต  คลิ๊กลิ้งค์
 155  กรมสรรพสามิต  จดทะเบียนสรรพสามิต  คลิ๊กลิ้งค์
 156  กรมสรรพากร  ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา  คลิ๊กลิ้งค์
 157  กรมสรรพากร  ขอเสียอากรแสตมป์ที่เป็นตัวเงิน  คลิ๊กลิ้งค์
 158  กรมสรรพากร  ขอใบกำกับภาษี  คลิ๊กลิ้งค์
 159  กรมสรรพากร  ยื่นภาษีนิติบุคคล  คลิ๊กลิ้งค์
 160  กรมสรรพากร  ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม  คลิ๊กลิ้งค์
 161  กรมสรรพากร  ยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ  คลิ๊กลิ้งค์
 162  กรมสรรพากร  ขำระภาษีเงินหัก ณ ที่จ่าย  คลิ๊กลิ้งค์
 163  กรมสรรพากร  คืนภาษีให้นักท่องเที่ยว  คลิ๊กลิ้งค์
 164  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  รายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน  คลิ๊กลิ้งค์
 165  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ยื่นแบบรายงานข้อมูลตามกฎหมาย  คลิ๊กลิ้งค์