ลำดับ  หน่วยงาน  ชื่องานบริการ  Link ในการให้บริการ
 136  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ทดสอบผลิตภัณฑ์และสอบเทียบเครื่องมือ  คลิ๊กลิ้งค์
 137  กรมศุลกากร  การนำเข้า และส่งออก ผ่านระบบ NSW  คลิ๊กลิ้งค์
 138  กรมศุลกากร  ตีความพิกัดอัตราศุลกากร  คลิ๊กลิ้งค์
 139  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ขอตรา T Mark  คลิ๊กลิ้งค์
 140  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  จดทะเบียนองค์กรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์  คลิ๊กลิ้งค์
 141  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ขอบัตรประจำตัวคนพิการ  คลิ๊กลิ้งค์
 142  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ลงทะเบียนล่ามภาษามือ  คลิ๊กลิ้งค์
 143  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ขอรับบริการล่ามภาษามือ  คลิ๊กลิ้งค์
 144  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เปิดร้านคาราโอเกะ  คลิ๊กลิ้งค์
 145  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เปิดร้านเกม  คลิ๊กลิ้งค์
 146  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เปิดร้านเช่าซื้อภาพยนตร์  คลิ๊กลิ้งค์
 147  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เปิดร้านเช่าซื้อวีดิทัศน์  คลิ๊กลิ้งค์
 148  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา)  คลิ๊กลิ้งค์
 149  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ขอใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาล  คลิ๊กลิ้งค์
 150  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ขออนุมัติแผนจัดตั้งสถานพยาบาลรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  คลิ๊กลิ้งค์