ลำดับ  หน่วยงาน  ชื่องานบริการ  Link ในการให้บริการ
 1  BIO  ขอสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  คลิ๊กลิ้งค์
 2  BIO  ขอสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร  คลิ๊กลิ้งค์
 3  BIO  SINGLE WINDOW Visa and Work Permit System  คลิ๊กลิ้งค์
 4  BIO  e-Investment Promotion  คลิ๊กลิ้งค์
 5  กรมการกงสุล  ขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน  คลิ๊กลิ้งค์
 6  กรมการขนส่งทางบก  เสียภาษีรถยนต์  คลิ๊กลิ้งค์
 7  กรมการขนส่งทางบก  ขอเลขทะเบียนรถ  คลิ๊กลิ้งค์
 8  กรมการขนส่งทางบก  จองคิวทำใบขับขี่  คลิ๊กลิ้งค์
 9  กรมการค้าต่างประเทศ  ขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า  คลิ๊กลิ้งค์
 10  กรมการค้าต่างประเทศ  การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง  คลิ๊กลิ้งค์
 11  กรมการค้าต่างประเทศ  ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป  คลิ๊กลิ้งค์
 12  กรมการค้าต่างประเทศ  ขอจดทะเบียนทำการค้าขาออก  คลิ๊กลิ้งค์
 13  กรมการค้าต่างประเทศ  ขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า  คลิ๊กลิ้งค์
 14  กรมการค้าต่างประเทศ  รายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน  คลิ๊กลิ้งค์
 15  กรมการค้าต่างประเทศ  รายงานนำเข้า ส่งออก  คลิ๊กลิ้งค์