วิสัยทัศน์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13


     ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานสุขภาพจิตที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในเขตบริการสุขภาพที่รับผืดชอบ

พันธกิจศูนย์สุขภาพจิตที่ 13


     1. แสวงหาและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือเชิงบูรณาการกับหน่วยงานทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขและภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่เพื่อผลักดันให้เกิดการส่งเสริมป้องกันและจัดการปัญหาสุขภาพจิตอย่างมีประสิทธิภาพ

     2. สร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวังระบาดวิทยาสุขภาพจิตในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งในการป้องกันและจัดการปัญหาสุขภาพจิตอย่างมีประสิทธิภาพ

     3. พัฒนาวิชาการด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เพื่อเป็นคลังความรู้สารสนเทศสุขภาพจิตเชิงพื้นที่ที่มีคุณภาพ เข้าถึงง่าย

     4. กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเชิงพื้นที่ เอื้ออำนวย กระตุ้น สนับสนุน พัฒนา

ค่านิยมหน่วยงาน


     MOPH & MENTAL

     MOPH :

     M : Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิด พูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)

     O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

     P : People Centered Approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน

     H : Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ รับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ช่วยแก้ปัญหาในยามคับขัน

     MENTAL

     M : Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ

     E : Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค

     N : Network สัมพันธ์เครือข่าย

     T : Teamwork ทำงานเป็นทีม

     A : Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้

     L : Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน


     1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่

     2. พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่