โครงสร้างบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

รวมบุคลากร 14 คน


นายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

นันทนา ผลรอด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นิตย์ ทองเพชรศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต

จุฑารัตน์ ขาวละออ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ปนัดดา ทองชัง
นักจัดการงานทั่วไป

วรารัตน์ รุ่งเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กานต์พิชชา สงแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข

สุพรรษา ขันทองดี
นักจัดการงานทั่วไป

ไพศาล ไหมศาสตร์
พนักงานบริการ

จิรนันท์ ปุริมาตย์
นักวิชาการสาธารณสุข

อรุณศรี บุญที
นักวิชาการสาธารณสุข

ชมภูนุช โสมะวงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นันท์นภัส ฉลาด
เจ้าพนักงานธุรการ

รักชนก แสงผดุง
นักสังคมสงเคราะห์