โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้
ในการใช้โปรแกรมสร้างสุขในการทำงาน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น กรุงเทพฯ


โครงสร้างโปรแกรมสร้างสุขในชุมชน

โดย อาจารย์กัลยกร ไชยมงคล DOWNLOAD


โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน

โดย อาจารย์กัลยกร ไชยมงคล DOWNLOAD


แหล่งข้อมูล : goo.gl/jaUAFZ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการดูแลสังคมจิตใจของผู้สูงอายุ
ในชมรมผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร


การส่งเสริมความสุข 5 มิติ ในชมรมผู้สูงอายุ

โดย นายนิตย์ ทองเพชรศรี DOWNLOAD


การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชมรมผู้สุงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร

โดย นางสาวจิรนันท์ ปุริมาตย์ DOWNLOAD

แนวทางพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการดูแลสังคมจิตใจของผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน

โดย ดร.สนธยา มณีรัตน์ DOWNLOAD


แหล่งข้อมูล : goo.gl/jaUAFZ

วันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ โรงเเรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร


ผลการดำเนินงานวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560

โดย นายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา DOWNLOAD


การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร

โดย นายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา DOWNLOAD


การรายงานข้อมูลการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

โดย อาจารย์รัชดาวรรณ์ แดงสุข DOWNLOAD


การประชุมปรึกษารายกรณีในสถานศึกษา

โดย อาจารย์ศศกร วิชัย DOWNLOAD


Communication with adolescent

โดย อาจารย์ศศกร วิชัย DOWNLOAD


โปรแกรมบันทึกผลแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6 - 11 ปี

(ฉบับย่อ) DOWNLOAD


แบบรายงานเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

DOWNLOAD


แหล่งข้อมูล : goo.gl/jaUAFZ

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี


สถานการณ์แนวโน้มการฆ่าตัวตายในปัจจุบันและวิกฤตสุขภาพจิต

โดย นายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา DOWNLOAD


การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา

โดย อาจารย์ศศกร วิชัย DOWNLOAD


การเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตความรุนเเรงในวัยรุ่น

โดย อาจารย์ศศกร วิชัย DOWNLOAD


แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะ วิกฤตและปัญหาทางด้านสุขภาพจิต

โดย นายแพทย์วิญญู ชะนะกุล DOWNLOAD


การดูแลผู้ป่วยฆ่าตัวตาย

โดย นายแพทย์วิญญู ชะนะกุล DOWNLOAD


หลักและเทคนิคการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต

โดย อาจารย์วัลลี ธรรมโกสิทธิ์ DOWNLOAD


แหล่งข้อมูล : goo.gl/jaUAFZ