frontpage hit counter  

ค้นหาใน ทั่วโลก____________
ค้นหาใน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13_
ค้นหาใน กรมสุขภาพจิต _____
ค้นหาใน กระทรวงสาธารณสุข
 

จำนวนรวมผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ลำดับที่     หัวข้อเรื่อง     วันที่ประกาศ
 

ขอเชิญนักวิชาการหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกรมสุขภาพจิตส่งผลงาน
วิชาการเข้าประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 "
สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์" (Public Mental Health for Human Dignity)
กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเอกสารได้ ที่นี่
.

02/04/2014
 

งานนิทรศการและการประชุมด้านการแพทย์ เชิญหน่วยงานไทยสนใจเปิดบูทที่รัฐกาตาร์

23/08/2014
เชิญรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2557 เชิญชวนพสกนิกรเขตสวนหลวงเฝ้ารับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน 15/08/2014
เชิญรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน วัฒนาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เชิญชวนพสกนิกรเขตวัฒนาเฝ้ารับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน 15/08/2014
เชิญรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เชิญชวนพสกนิกรเขตบางซื่อเฝ้ารับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน 15/08/2014