ประวัติศูนย์สุขภาพจิตที่ 13


     ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เป็นหน่วยงานระดับกองที่ขึ้นตรงต่อกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขตามคำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ 039/2542 ลงวันที่ 18 มกราคม 2542 ซึ่งตั้งขึ้นเป็นการภายในมีฐานะเทียบเท่า กอง
     ต่อมาในปีพ.ศ. 2545 รัฐบาลได้มีนโยบายปฏิรูประบบราชการและให้ทุกส่วนราชการดำเนินการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่่ยนเเปลงและตอบสนองความต้องการของประชาชน
     เมื่อพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกาศใช้ กรมสุขภาพสุขภาพจิตจึงได้ปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 119 ตอนที่ 103ก วันที่ 9 ตุลาคม 2545 หน้า 73-78 ให้กรมสุขภาพจิต มีหน่วนงานภายใต้ชื่อ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในศูนย์สุขภาพจิตจำนวน 1 ฝ่าย 1 กลุ่มงาน คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต
     ในปัจจุบันจึงมีศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ที่เพิ่มขึ้นมา สำหรับการแบ่งส่วนราชการภายในศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ให้เป็น 1 ฝ่าย 1 กลุ่มงานคือ ฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิตเช่นเดียวกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 โดยกรมสุขภาพจิตมอบหมายให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 มีบทบาทภารกิจในด้านการส่งเสริม ป้องกันและพัฒนางานด้านสุขภาพจิตชุมชนให้กับเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ซึ่งมีพื้นที่่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร

รายนามผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13


ตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ระยะเวลา
1 นายแพทย์บัณฑิต ศรไพศาล 21 ธันวาคม 2541- 10 กันยายม 2542
2 นายเพทย์ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล 10 กันยายน 2542 - 30 มิถุนายน 2543
3 เเพทย์หญิงเบญจพร ปัญญายง 30 มิถุนายน 2543 - 7 พฤษภาคม 2545
4 นายเเพทย์จอม ชุมช่วย 7 พฤษภาคม 2545 - 1 ธันวาคม 2546
5 เเพทย์หญิงศุภรัตน์ เอกอัศวิน 1 ธันวาคม 2546 - 3 สิงหาคม 2547
6 เเพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ 3 สิงหาคม 2547 - 12 มีนาคม 2552
7 เเพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ 12 มีนาคม 2552 - 15 สิงหาคม 2554
8 นายเเพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน 15 สิงหาคม 2554 - 24 มิถุนายน 2556
9 นายเเพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา 24 มิถุนายน 2556 - 7 พฤศจิกายน 2556
10 นายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา 7 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน