วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

เอกสารสำหรับการตรวจสอบ ITA

 ลำดับ  ชื่อเอกสาร
 1  แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563
 2  รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2562
 3  มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิต ประจำปี 2562 ฉบับประกาศใช้จริง
 4  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบครึ่งปีงบ 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
 5  ข้อมูลงบประมาณของหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 วันที่ 1 มิ.ย. 2563
 6  รายงานภาพรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบ 2563 จากระบบ B&P (ดึงข้อมูลวันที่ 30-08-2563)
 7  ตัวอย่างโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ 2563
 8  แบบ สขร_สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2562
 9  แบบ สขร_สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก
 10  รายงานการจัดการพัสดุ รอบ 6 เดือนแรก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563
 11  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563
 12  ผู้บริหารประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
 13  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563
 14  มาตการ กลไก หรือระบบการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2563
 15  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
 16  รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบ 2563
 17  ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 18  แผนการป้องกันปราบปรามทุจริต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563
 19  สรุปรายงานแผนการป้องกันปราบปรามทุจริต รอบ 5 เดือน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563
 20  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563
 21  แบบวิเคราะห์ประเมินคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563