frontpage hit counter  

ค้นหาใน ทั่วโลก____________
ค้นหาใน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13_
ค้นหาใน กรมสุขภาพจิต _____
ค้นหาใน กระทรวงสาธารณสุข
 

จำนวนรวมผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com

 
   
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิต "ค่ายครอบครัวสุขภาพจิตดีปี 2
ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสตาร์ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน กับเครือข่ายทางสังคม ครั้งที่ 3
ณ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ วันที่ 12 มีนาคม 2558
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน กับเครื่อข่ายสังคม ครั้งที่ 2
ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี วันที่ 11 มีนาคม 2558
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานกับเครือข่ายทางสังคม ณ มูลนิธิกระจกเงา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 10 มีนาคม 2558
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 36 บุคคโล สำนักอนามัย กทม ชุมชนวัดบางน้ำชน วันที่ 5 เดือนมีนาคม 2558
พ.ญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เยี่ยมชมการทำงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน (DHS) วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร ปีงบ ประมาณ 2557 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
โครงการสัมมนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพจิต ด้านสุขภาพจิต และจิตเวช 15 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27- 28 พฤศจิกายน 2557

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1
ในวันที่7 พฤศจิกายน 2557ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมสุขภาพจิต
โครงการเสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากร
วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ออกหน่วยคัดกรองขอทานกรุงเทพมหานคร วันที่ 15-20 ตุลาคม 2557
การประชุมคณะทำงานเครือข่าย ในสังกัดกรมสุขภาพจิต (6+1)
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ กรมสุขภาพจิต
   
 

ภาพกิจกรรมโครงการ